Prihlásenie

 • andreatour
 • aquatherm
 • bartfay2
 • bdmgroup
 • berndorf
 • blichar
 • broart
 • chata_kolarova
 • daro
 • deltacom
 • drevan
 • drevina
 • duoados
 • duzina
 • feldhost
 • fuchs
 • gentruck
 • gtpower
 • hermes
 • impa
 • kgelektrik
 • lekaren_kocka
 • masiar_dvor
 • mbien
 • mitas
 • parkettman
 • skf
 • sostrucks
 • sportpub
 • vsemvs

Stanovy Speedway Club Žarnovica

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA

 

 Článok I
Názov a sídlo

 1. Názov združenia je: SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA
 2. Sídlom občianskeho združenia SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA je: Bystrická 37, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika. 

 

Článok II
Druh organizácie, poslanie a pôsobnosť

 1. SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA /ďalej len združenie/ je občianske združenie.
 2. SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA je dobrovoľným združením občanov a právnických osôb, budovaným a svojou činnosťou vyvíjajúcim sa na demokratických princípoch. Združenie je mimovládne, nepolitické a verejnoprospešné združenie občanov s cieľom rozvíjať telesnú a duševnú zdatnosť, zmysel pre fair play, športovú výkonnosť a tým uspokojovať a rozvíjať záujmy a záľuby občanov najmä v oblasti plochodrážneho športu a tiež motoristického športu.
 3. Združenie je samostatnou právnickou osobou založenou podľa zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti
 4. Poslaním SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA je vytvárať podmienky pre rozvoj súťaživosti profesionálnych ale aj neprofesionálnych jazdcov plochej dráhy, je to združenie športovcov, ktorých hlavným cieľom je združovanie záujemcov o plochodrážny a motoristický šport.
 5. SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA najmä:
  • nadväzuje kontakty medzi domácimi a  zahraničnými spoločnosťami a priaznivcami plochodrážneho športu a motorizmu,
  • stará sa o zvyšovanie športovej výkonnosti svojich členov a vytvára na to vhodné ekonomické, materiálne a technické podmienky,
  • podieľa sa na organizovaní, alebo aj sám organizuje športové plochodrážne a motoristické podujatia a súťaže priaznivcov plochodrážneho športu a motorizmu v rámci Slovenska a v zahraničí.

 

Článok III
Ciele a činnosť združenia

Ciele združenia:

 1. iniciovať, podporovať a prehlbovať rôzne občianske aktivity na miestnej, regionálnej a štátnej úrovni, s prioritou v oblasti plochodrážneho a motoristického športu,
 2. všestranná podpora talentovaných jednotlivcov
 3. podporovať a organizovať sústredenia, semináre, športové preteky a iné akcie v oblasti plochodrážneho a motoristického športu,
 4. propagovať mesto, región a Slovensko,
 5. spolupracovať s inými demokratickými štátmi, prioritne so štátmi Európskej únie.

Združenie bude pre napĺňanie svojich cieľov najmä:

 • iniciovať a podporovať miestne aktivity organizácií a občanov aktívnych v rôznych oblastiach  s prioritou na plochodrážny šport a motorizmus,
 • iniciovať, rozvíjať a  podporovať publikačnú a propagačnú (reklamnú) činnosť o svojich aktivitách, o meste, regióne a Slovensku,
 • vytvárať priestor pre prezentáciu názorov občanov prostredníctvom médií
  a verejných diskusií,
 • spolupracovať s mimovládnymi združeniami, nadáciami, rôznymi inštitúciami doma aj v zahraničí,
 • realizovať vlastné projekty zamerané na posilnenie občianskej angažovanosti, participácie a na podporu vyššie uvedených cieľov.

 

Článok IV
Registrácia a vznik združenia

 • Združenie vzniká registráciou.
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyznačí deň registrácie na jednom vyhotovení stanov.

 

Článok V
Zásady hospodárenia

 1. SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA nakladá so svojim majetkom a hospodári v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 2. Príjmami združenia sú najmä:
  • členské príspevky,
  • príjmy z organizovaných športových a spoločenských podujatí,
  • dary, dotácie, príspevky
  • príjmy zo sponzorských zmlúv a obchodného využitia reklamných práv
 3. Združenie, jeho členovia a funkcionári sú povinní majetok združenia najmä:
  • Udržiavať a užívať
  • Viesť evidenciu o majetku a o pohľadávkach a záväzkoch po lehote splatnosti.
  • Chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými súdmi alebo inými orgánmi
 4. SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 5. SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA hospodári podľa rozpočtu, ktorý schváli najvyšší orgán združenia, členská schôdza.
 6. O hospodárení s majetkom združenia rozhoduje predsedníctvo.
 7. Prenechanie majetku združenia do  nájmu alebo výpožičky sa môže uskutočniť len na základe zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu. Na prenechanie majetku do nájmu alebo výpožičky na čas dlhší ako 1 rok sa vyžaduje predchádzajúci súhlas členskej schôdze. 
 8. O nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku v hodnote vyššej ako 15.000 € a o scudzovaní nehnuteľného majetku v hodnote vyššej ako 15.000 €  rozhoduje členská schôdza.

 

Článok VI
Členstvo v združení

 1.  Vznik členstva:
  Členstvo v združení je dobrovoľné. Nikto nesmie byť nútený k združovaniu, k členstvu v združeniach ani k účasti na ich činnosti. Členmi združenia môžu byť aj právnické osoby. Členom združenia sa môže stať každý, kto súhlasí so stanovami združenia. O prijatí za člena rozhoduje predsedníctvo združenia na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.
 2. Dokladom o členstve je členský preukaz s potvrdením o zaplatení členských príspevkov. Výšku a splatnosť členských príspevkov schvaľuje členská schôdza.
 3. Členstvo zaniká:
  • vystúpením – zo zduženia môže každý slobodne vystúpiť. Členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia
  •  vylúčením  - výkonný orgán združenia t.j. predsedníctvo môže vylúčiť toho člena, ktorý opätovne porušil stanovy zduženia alebo za závažné porušenie povinností člena, ak bol na porušenie predtým písomne vyzvaný. O vylúčení rozhoduje predsedníctvo SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA po prejednaní veci. Vylúčenie je platné, ak pre vylúčenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov výkonného orgánu – teda predsedníctva. Člen má právo odvolať sa proti rozhodnutiu predsedníctva o vylúčení do 15 dní od jeho doručenia. O takomto odvolaní rozhodne členská schôdza. Odvolanie má odkladný účinok,
  • vylúčením z dôvodu neplatenia členských príspevkov vo výške a lehote na to určenej – ak člen združenia nezaplatí príspevky a iné platby za obdobie dlhšie ako jeden rok a bol na to vyzvaný
  • úmrtím fyzickej osoby resp. zánikom právnickej osoby
  • zánikom združenia
  • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena.
  • Zánikom členstva nezaniká povinnosť zaplatiť dĺžne členské príspevky a iné poplatky  združeniu.

 

Článok VII
Základné práva a povinnosti člena

 1. Člen občianskeho združenia SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA má právo najmä:
  • zúčastňovať sa podľa svojich záujmov a možností na spoločenskom živote združenia, zúčastňovať sa na súťažiach, akciách a školeniach, podieľať sa na výhodách poskytovaných členom tohto zduženia,
  •  zúčastňovať sa na členskej schôdzi, prednášať svoje návrhy, podnety, pripomienky a hlasovať, voliť a byť volený po dovŕšení 18 roku do orgánov združenia, za členov mladších ako 18 rokov môžu voliť a byť volení ich zákonní zástupcovia,
  • zúčastňovať sa rokovaní predsedníctva, ak prerokúva jeho vylúčenie,
  • obracať sa na orgány združenia a námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
  • informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia.
 2. Člen združenia SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA je povinný najmä:
  • dodržiavať stanovy združenia a plniť úlohy vyplývajúce z rozhodnutí jeho orgánov,
  • pomáhať pri plnení úloh a cieľov združenia, aktívne sa podieľať na jeho práci a šíriť dobré meno združenia,
  • zachovávať pravidlá spoločenskej a športovej etiky a správať sa tak, aby nebola znížená vážnosť združenia,
  • plniť uznesenia orgánov združenia,
  • riadne a včas platiť členské príspevky /výšku členského určí členská schôdza/

 

Článok VIII
Zásady vnútorného usporiadania a rokovania orgánov

 1. V mene združenia SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA až do vytvorenia nižšie uvedených orgánov koná prípravný výbor.

       Orgánmi združenia SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA sú:

 • členská schôdza – je najvyšším orgánom združenia,
 • predsedníctvo – je výkonným orgánom združenia,
 • predseda – je štatutárnym orgánom združenia.
 1. Orgány združenia SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA sú uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov toho ktorého orgánu.
 2. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov  príslušného orgánu, ak nie je týmito stanovami požadovaný vyšší počet hlasov.

 

Článok IX
Členská schôdza

 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA.
 2. Členskú schôdzu tvoria všetci členovia združenia SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA.
 3. Členská schôdza sa schádza minimálne 1 x ročne.
 4. Členská schôdza združenia SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA rozhoduje o zásadných veciacha to najmä:
  • prejednáva a určuje hlavné úlohy združenia na všetkých úsekoch jeho činnosti,
  • prijíma, mení, doplňuje a zrušuje stanovy združenia,
  • prejednáva správu o činnosti združenia,
  • volí a odvoláva členov predsedníctva a predsedu združenia,
  • prerokúva správy o činnosti predsedníctva,
  • schvaľuje rozpočet,
  • schvaľuje výsledky hospodárenia združenia,
  • určuje výšku členských príspevkov,
  • rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo  dobrovoľným rozpustením,
  • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
  • menuje likvidátora, okrem prípadu určeného v §13 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb..
 5.  Mimoriadna členská schôdza združenia sa schádza, ak ju zvolá predsedníctvo, alebo ak o to požiada aspoň tretina členov združenia
 6. Na prijatie rozhodnutia podľa článku IX bod 4.b) týchto stanov je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny členov členskej schôdze.
 7. Členská schôdza je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
 8. V prípade, že riadna členská schôdza nie je uznášania schopná, je predsedníctvo povinné zvolať mimoriadnu členskú schôdzu, a to do troch týždňov od termínu konania riadnej členskej schôdze. Mimoriadna členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

 

Článok X
Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA, ktorý riadi činnosť združenia. Predsedníctvo rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
 2. Predsedníctvo má minimálne troch členov, ktorých volí členská schôdza.
 3. Predsedníctvo sa schádza minimálne 2 x ročne a zvoláva ho predseda predsedníctva. Je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu predsedníctva.
 4. Predsedníctvo plní najmä tieto úlohy:
  • riadi bežnú činnosť združenia,
  • schvaľuje vnútorné organizačné členenie združenia,
  • zvoláva členskú schôdzu združenia,
  • rozhoduje o nakladaní s majetkom združenia v súlade s rozhodnutím členskej schôdze,
  • riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
  • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania.

 

Článok XI
Predseda združenia

 1. Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia. Je oprávnený vystupovať a konať navonok v mene združenia vo všetkých veciach. Za združenie sa podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu združenia pripojí svoj podpis s uvedením jeho funkcie.


Článok XII
Zánik združenia

 1. Občianske združenie SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA zaniká:
  • rozhodnutím členskej schôdze o jeho dobrovoľnom rozpustení, alebo zlúčení s iným združením. Na prijatie takéhoto rozhodnutia je potrebné súhlasné stanovisko dvoch tretín všetkých členov združenia,
  • právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva o jeho rozpustení.
 2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie, ktoré sa vykoná formou likvidácie, pokiaľ celé imanie združenia nenadobúda právny nástupca.
 3. Na likvidáciu združenia sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností.
 4. Ukončenie likvidácie a zánik združenia je predsedníctvo povinné oznámiť do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

 

Článok XIII
Právne vzťahy a riešenie sporov

 1. Právne vzťahy, vyplývajúce z týchto stanov a ostatné právne vzťahy, ako vo vnútri združenia SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA, tak navonok sa riadia vo veciach, ktoré neupravujú tieto stanovy, všeobecne platnými právnymi predpismi, najmä zákonom číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 2. Prípadné spory medzi členmi združenia SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA, súvisiace s ich členstvom v združení, ako aj spory týkajúce sa osôb oprávnených konať v mene združenia budú riešené zmierom.  Ak sa nepodarí takýto spor riešiť zmierom, je ktorákoľvek zo strán sporu oprávnená predložiť ho formou žaloby na prejednanie príslušnému súdu.

 

Tieto stanovy vyhotovil prípravný výbor dňa 12.12.2010 a nadobudnú účinnosť dňom schválenia Ministerstvom vnútra SR..

KALENDÁR

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

YOUTUBE KANÁL

AKTUÁLNE POČASIE

 

MEDIÁLNI PARTNERI